Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

Socknar Uppsala län

Socknar Enköpings kommun

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Kyrka Boglösa

 

Boglösa flygfoto kyrka

Boglösa kyrka i bildens vänstra del

Bildkälla: Kulturmiljöbild från Riksantikvarieämbetet
Fotograf: Jan Norrman, 1993-04-14

http://www.raa.se/kmb

 

 

boglösa_kyrka_01

Flygfoto över Boglösa kyrka, Boglösa socken, Uppland 1955


 

BOGLÖSA KYRKA

 

Raä-nr:

0209-K-0001-01-0000

Upprättat av :

B.Almqvist

Datum:

1999-02-12

Vid/genom :

RAÄ

Landskap :

Uppland

Län :  

Uppsala

Kommun : 

Enköping

Socken : 

Boglösa

Stift :

Uppsala

Kontrakt:

Trögd och Åsunda

Pastorat

Veckholm

Församling :

Boglösa

Ort:

Boglösa

Ek.karta :

11H1F

Koordinater:

X= 6609250 Y = 1577520

 

 

Mer information

 

»» 

Information om Boglösa kyrka, från Sveriges bebyggelse 1947

 

 

 

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Boglösa kyrka ligger söder om Enköping i en trakt rik på fornlämningar. Socknen är främst känd för sina många hällristningar från bronsåldern. Denna medeltida, enskeppiga salkyrka är av natursten och putsad både ut- och invändigt. Den har ett rektangulärt långhus och ett rakt avslutat kor i samma höjd och bredd, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Sadeltaket är brant och spåntäckt. Kyrkans äldsta del uppfördes troligen under tidig medeltid, senast 1200-talet. Koret har varit smalare än långhuset och eventuellt haft absid. Kyrkorummet har täckts av ett plant trätak eller en öppen takstol. Detta tidiga långhus har omfattat ungefär en tredjedel av den nuvarande kyrkans storlek. Under 1300-talets första hälft förlängdes kyrkan mot öster och förmodligen byggdes då även sakristian. I korgaveln insattes en trefönstergrupp, som nu är markerad i murverket, likaså korportalen i söder. I norra kormuren har påträffats ett sakramentsskåp av trä, ursprungligt från korets byggnadstid. Långhuset täcktes av ett trätunnvalv. Dess takstolar är bevarade och kan studeras uppe på vinden. Högt uppe på innermurarna syns även valvens s k remstycken. Även vapenhuset kan härröra från folkungatiden, dvs perioden 1250-1350. Härpå tyder snidade vindskidor av ålderdomlig typ med mönster utformade som växtornamentik och drakhuvuden.

 

Under 1400-talet valvslogs långhuset och sakristian. Under 1700-talet byggdes de båda västra valven och fönstren utvidgades och nybyggdes, varefter interiören erhöll sin ljusa, luftiga karaktär. Den slutna bänkinredningen insattes 1744. Läktaren med målningar på barriären byggdes 1754 1918 igensattes den medeltida fönstergruppen i öster. Ett rundfönster upptogs och här insattes en glasmålning av Yngve Lundström. 1957-59 renoverades interiören under ledning av slottsarkitekt Ragnar Jonsson och den fasta inredningen konserverades.

Anna-Karin Ericson 1996-06-26; reviderat av Boel Almqvist 1999-02-12.

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1100 - 1399
Uppförande, långhus Period/år 1100 - 1399
Uppförande, sakristia Period/år 1300 - 1399
Uppförande, vapenhus Period/år 1300 - 1399
Renovering/åtgärd, exteriör Period/år 1972
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: R JANSSON 1957 - 1959
Period/år 1957 - 1959

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Fullbrett korparti
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Norr
Väderstreck, vapenhus Söder
Sockel, hela kyrkan Murverk
Sockelbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk
Murverk, natursten
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Fasadkulör Gul
Vit
Yttertak form, hela kyrkan Sadeltak
Taktäckning Spån
Golvmaterial, långhus Natursten
Trä
Golvmaterial, kor Natursten
Golvmaterial, sakristia Trä
Golvmaterial, vapenhus Murverk, natursten
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Kryssvalv
Stjärnvalv
Innertak form, kor Stjärnvalv
Innertak form, sakristia Tunnvalv
Innertak form, vapenhus Kryssvalv
Innertak mtrl, hela kyrkan Tegel
Innertak ytskikt, hela kyrkan Puts/putsad
Dekorationer ext, vapenhus Annan skulptur

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altarskåp: 1449 - 1499
Bänkinredning: LARS I ENKÖPING 1744
Dopfunt: 1300 - 1399
Läktare: 1754
Predikstol: J G BERGER 1744

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Fot till dopfunt med uttömningshål. Sandsten, 1200-talets förra hälft Dopfunt med musselcuppa. Kalksten. Tillverkad på Gotland o 1300 Triumfkrucifix, troligen 1300-tal Altarskåp, o 1470, tillverkat för Helga Lekamens Gille i Storkyrkan, Stockholm. Sålt till Boglösa redan på 1470-talet. Predikstol,1744, mäster Johan Berger, Stockholm Bänkinredning, 1744, mäster Lars, Enköping

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Klockstapel, klocktorn
Inhägnader Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Bonnier, Ann Catherine: Kyrkorna berättar. Upplands Kyrkor 1250-1350. 1987. Edgren, Gerd: Några reflexioner över takstolen i en landskyrka i Uppland, i: Fornvännen 3-4, 1972. Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. Utg. av Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsmuseet och Uppsala stift. 1997. Åmark, Mats: Boglösa kyrka. Upplands kyrkor 56. 1963.


(Källa 12)

 

Dokument ändrat 2011-03-16