Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

 

Kyrka Enåker

 


 

enåkers_kyrka_01

Flygfoto över Enåkers kyrka, Enåkers socken, Uppland 1936


 

ENÅKERS KYRKA

Raä-nr: 2280-K-0001-01-0000
Upprättat av : B ALMQVIST
Datum: 99-03-16
Vid/genom : RAÄ
Landskap/Län : Uppland Uppsala
Kommun/Socken : Heby ENÅKER
Stift/Kontrakt: UPPSALA FJÄRDHUNDRA
Pastorat/Förs.: VÄSTERLÖVSTA PASTORAT ENÅKER
Ort:
Fast.h.beteckn:
Ek.karta : 12H1B
Koordinater: X= 6657.7700 Y = 1555.4300

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Enåkers kyrka ligger i det inre av Uppland, i Västmanlands län och ett par mil nordost om Sala. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett avsmalnande tresidigt avslutat kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i väster ett torn med trappgavlar och hög kopparklädd spira. Långhusets flacka sadeltak liksom det något lägre valmade sadeltaket över koret är även de kopparklädda. Ingången är förlagd till tornets västmur. Exteriören präglas av medeltidskyrkans ombyggnad på 1850 talet i nygotisk stil och det gäller även korets interiör. Långhuset däremot täcks ännu av medeltida kryssvalv med några kalkmålningar och har inredning från skilda perioder.

 

De äldsta partierna är av gråsten och består av nuvarande långhuset. Det har utgjort en salkyrka, där östpartiet av dagens långhus fungerat som kor och haft rak gavel. Kyrkans murar dekorerades med blinderingar av tegel Salkyrkan kan dateras till tidigast o 1300. I norr har stått en sakristia och i söder ett vapenhus, båda med okänd tillkomsttid. Kyrkorummet har från början troligen haft trätak och här slogs stenvalv först o 1475. Kort därefter dekorerades murar och valv, speciellt ribbornas s k gubbar, med kalkmålningar.

 

Något senare, i början av 1500-talet, utfördes talrika, ytterligare kalkmålningar. Dekoren har senare varit överkalkad men framtagits såvitt möjligt. De fåtaliga bevarade framställningarna har kunnat bevaras främst på sydmuren, bl a på omfattningen kring en ljusöppning, samt på några av valvens bågar och fästen. Karaktären av medeltid tycks ha bibehållits till långt fram i tiden. Under 1700-talet tillkom emellertid ny inredning, bl a med läktare i väster. 1794 överputsades kalkmålningarna. 1854-55 fick hela exteriören och korets interiör sin nuvarande karaktär. då kyrkan omdanades i nygotisk stil. Ritningarna utfördes av arkitekten Pehr (Petter) Johan Ekman. Ett nytt kor med tresidig avslutning och höga spetsbågiga fönster byggdes till den äldre kyrkan.

 

Vapenhuset från 1700 talet revs liksom den äldre sakristian. En ny sakristia uppfördes i anslutning till det nya koret. Långhusets väggar höjdes varvid den branta takresningen minskade. Tornet med trappstegsgavlar och hög spira. Både tornet, långhuset och koret försågs med utvändiga tegelorneringar. Långhusets medeltida tegelblinderingar överputsades. En genomgripande restaurering 1890 fick förödande konsekvenser för kalkmålningarna genom att murar och valv beströks med oljefärg. Arbeten 1925 omfattade bl a att hela interiören vitkalkades. Östra korfönstret igenmurades.

 

Det återupptogs 1955 och i alla tre korfönstren monterades glasmålningar komponerade av Julia Lüning. Medeltida kalkmålningar fram. Ny, sluten bänkinredning sattes in. Som modell användes en bänkskärm från 1600-talet. På de främre bänkraderna monterades de två samtida pyramiderna.

Anna-Karin Ericson 1996-08-13; reviderat av Boel Almqvist 1999-03-16.

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Nygotik
Dominerande stilepok, interiör Nygotik
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1300 - 1855
Uppförande, långhus Period/år 1300 - 1399
Uppförande, kor Arkitekt: P J EKMAN 1854 - 1855
Period/år 1854 - 1855
Uppförande, sakristia Arkitekt: P J EKMAN 1854 - 1855
Period/år 1854 - 1855
Uppförande, torn Arkitekt: P J EKMAN 1854 - 1855
Ombyggnad, långhus Arkitekt: P J EKMAN 1854 - 1855
Period/år 1854 - 1855
Renovering/åtgärd, exteriör Period/år 1992
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: J FÅK 1955
Arkitekt: E FANT 1955
Period/år 1993
Period/år 1934
Period/år 1955
Period/år 1890
Period/år 1925

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Smalare kor
Plantyp, altarvägg Polygonalt
Uppbyggnad Salkyrka
Torntyp Västtorn
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Norr
Väderstreck, torn Väster
Sockelbeklädnad, hela kyrkan Murverk
Puts/putsad
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk
Murverk, natursten
Murverk, tegel
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Yttertak form, långhus Sadeltak
Yttertak form, sakristia Valmat sadeltak
Yttertak form, torn Spira
Taktäckning Kopparplåt
Plåt
Yttertak, kulör Ej färgad
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Stjärnvalv
Innertak form, kor Stjärnvalv
Innertak mtrl, långhus Tegel
Innertak ytskikt, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak ytskikt, torn Blinderingar
Dekorationer int, långhus Kalkmålning
Dekorationer int, kor Glasmålning
Kalkmålning

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Altare: 1955
Altarskåp: 1400 - 1499
Bänkinredning: 1955
Dopfunt: 1200 - 1299
Predikstol: 1708

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Triumfkrucifix, 1200-talets senare del. Förändrat på 1400 talet bl.a. med ny gloria. Av evangelistsymbolerna är endast Markus bevarad. Dopfunt med fyrpassformad cuppa av rödbrun, vitådrad marmor, skaft och fot av kalksten. Gotländskt arbete. O 1300? Altarskåp av nordtysk typ, trol. utfört i Sverige på 1480 talet. Vissa skulpturer saknas. S:ta Birgitta, svenskt arbete, 1400-tal. Krönt kvinnligt helgon med händerna avslagna, saknar attribut, 1400-tal. Predikstol 1708, okänd mästare.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Bårhus
Inhägnader Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Bonnier, Ann Catherine: Kyrkorna berättar. Upplands Kyrkor 1250-1350. 1987. Kilström, Bengt Ingmar: Enåkers kyrka. Upplands kyrkor 161. 174.

 

(Källa 12)


 

Enåkers - kyrka flygfoto

Vykort Enåkers - kyrka flygfoto

 


Dokument ändrat 2012-02-26