Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

 

Kyrka Sånga

 

Sånga kyrka

Foto Hans Sandersen 2010


 

SÅNGA KYRKA

Raä-nr: 0095-K-0001-01-0000
Upprättat av : N OLSSON
Datum: 96-11-12
Vid/genom : RAÄ
Landskap/Län : Uppland Stockholm
Kommun/Socken : Ekerö SÅNGA
Stift/Kontrakt: STOCKHOLM BIRKA
Pastorat/Förs.: FÄRINGSÖ FÖRSAMLING FÄRINGSÖ
Ort:
Fast.h.beteckn:
Ek.karta : 10I6B
Koordinater: X= 6583.4700 Y = 1608.2000

 

Registrerade uppgifter per 2000-08-09

SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

Skyddsform KML 4 kap 3§ uppförd före 1940
Status Församlingskyrka
Typ och belägenhet Fristående med kyrkogård

 

KORT KARAKTÄRISTIK

Sånga kyrka är belägen på Svartsjölandet, på en höjd nära Igelviken. I söder och öster finns två stigluckor, uppförda under 1400-talet respektive 1674. I nordost ligger en kyrkbod, och på kyrkans norra sida finns ett bårhus, byggt 1950 efter ritningar av arkitekten B. Schill. På en liten höjd ca 100 meter öster om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1949 efter ritningar av I. Andersson och B. Schill. Kyrkan har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. De putsade murarna består av natursten, med tegel i gavelröstenas översta delar, omfattningar samt valv. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak, tornet kröns av en spira. Ingång till kyrkan sker via vapenhuset. Av den äldsta romanska kyrkan från slutet av 1100-talet återstår tornet samt delar av långhusets västra parti.

 

Omkring 1300 förlängdes kyrkan åt öster till salkyrka, och i samma skede uppfördes sakristian med kryssvalv av tegel. Vidare öppnades ringkammaren i tornet mot långhuset och erhöll tegeltunnvalv. Omkring 1430-70 tillkom vapenhuset i söder samt kyrkorummets kryssvalv. De förändringar som skett av kyrkans exteriör sedan medeltiden har främst gällt fönsteröppningarna. Den nuvarande höga och spetsiga tornspiran från 1730 har anor från slutet av 1500-talet. Interiören präglas främst av kalkmålningarna från omkring 1470, som togs fram och kompletterades vid en omfattande restaurering 1900-02 under ledning av arkitekten Agi Lindegren. I vapenhuset finns en sällsynt svit som återger de 15 tecken som ansågs förebåda världens undergång. 1949 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekten B. Schill och konservatorn S. Dahlén, som bl.a. omfattade ny sluten bänkinredning, utvidgning av läktaren och rengöring av kalkmålningarna. Nils Olsson 1996-11-12.

 

HISTORISKA UPPGIFTER

Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
Dominerande stilepok, interiör Medeltid
Uppförande, hela kyrkan Period/år 1175 - 1474
Uppförande, långhus Period/år 1175 - 1199
Uppförande, kor Period/år 1275 - 1324
Uppförande, sakristia Period/år 1275 - 1324
Uppförande, vapenhus Period/år 1425 - 1474
Uppförande, torn Period/år 1175 - 1199
Ombyggnad, långhus Period/år 1275 - 1324
Renovering/åtgärd, exteriör Period/år 1687
Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: A LINDEGREN 1900 - 1902
Arkitekt: B SCHILL 1949
Period/år 1949
Period/år 1425 - 1474
Period/år 1687
Period/år 1900 - 1902
Renovering/åtgärd, tornkrön Period/år 1730
Period/år 1587
Period/år 1729

 

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION

Plantyp, församlingsrum Enskeppig
Plantyp, altarrum Fullbrett korparti
Plantyp, altarvägg Rak
Uppbyggnad Salkyrka
Torntyp Västtorn
Väderstr, altarets orientering Öster
Väderstreck, kor Öster
Väderstreck, sakristia Norr
Väderstreck, torn Väster
Väderstreck, vapenhus Söder
Sockel, hela kyrkan Murverk, natursten
Sockelbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk, natursten
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Yttertak form, långhus Sadeltak
Yttertak form, sakristia Sadeltak
Yttertak form, vapenhus Sadeltak
Yttertak form, torn Spira
Väggbekl. int, långhus Puts/putsad
Väggbekl. int, kor Puts/putsad
Väggbekl. int, vapenhus Puts/putsad
Innertak form, långhus Kryssvalv
Innertak form, kor Kryssvalv
Innertak form, sakristia Kryssvalv
Innertak form, vapenhus Tunnvalv
Innertak form, torn Tunnvalv
Innertak mtrl, hela kyrkan Tegel
Innertak ytskikt, hela kyrkan Puts/putsad
Dekorationer ext, kor Blinderingar
Dekorationer ext, sakristia Blinderingar
Dekorationer int, långhus Kalkmålning
Dekorationer int, kor Glasmålning
Kalkmålning
Dekorationer int, vapenhus Kalkmålning

 

INREDNING OCH INVENTARIER

Inredning och inventarier Dopfunt: 1150 - 1199
Predikstol: 1635 - 1714

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Altarprydnad: sedan 1902 står ett medeltida triumfkrucifix (omkring 1300) på altaret. Före 1902 stod där en altaruppsats från 1690. Predikstolen från 1635 är eventuellt utförd av Michael Sommer i Lübeck. 1714 gjordes en ny trappa upp till korgen. Rikt ornerad sandstensfunt i två delar från 1100-talets slut.

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Övriga byggnader Förråd, ekonomibyggnad
Gravkapell
Klockstapel, klocktorn
Stiglucka
Stiglucka
Inhägnader Kallmur

 

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Litteratur Publicerad i SvK (Volym & År) 77 - 1956

 

(Källa 11)


 

Sånga kyrka
Kyrkan tillhör samma tid som Skå, 1100-talets senare del. Det kraftiga tornet och N långhusmuren är äldst. Mot slutet av nästa sekel har man utvidgat kyrkan åt Ö med nytt kor, byggt sakristia och murat om S långhusväggen, som är tunnare än den norra. Under 1400-talet tillkom vapenhus och valv i långhus och kor (sakristians är ursprungliga), som jämte väggarna fick en rik målningsskrud. Allt detta torde stått färdigt 1484, då kyrkan nyinvigdes. Målningarna, som erinrar om den s k Ärentunamästarens stil och tar upp tiggarmunkarnas förkunnelse, kalkades över 1687 och togs åter fram då kyrkan renoverades 1902, men blev då hårt "förbättrade". Bland inventarierna märks den överrikt skulpterade kalkstensfunten från äldsta stenkyrkans tid, ett vackert triumfkrucifix från ca 1300 samt predikstolen, ett utmärkt barockarbete från 1635. — Tornspiran sattes upp sedan en just nygjord brunnit efter ett blixtnedslag 1730.

 

Källa: Vägvisare till kulturen i Stockholms län, 1977, Alf Nordström


Dokument ändrat 2010-09-04