Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

 

Håbo-Tibble socken

 


 

Håbo-Tibble socken och f.d. församling i Uppland och Stockholms län.

 

Här kan det finnas information om Håbo-Tibbles lokala historia, om kyrkan, församlingens orter, olika koder, militär och soldat information, kartor, smånotiser och annan information.

 


 

Håbo-Tibble

Socken-Församling-Landskommun

 

Historiskt
Socken   Håbo-Tibble
Landskommun 1863-1951 Håbo-Tibble
Härad/Tingslag -1903 Håbo 
Församlingskod 1991  013905
 
År 2010   
Församling    Bro
Församlingskod   013901
Pastorat  Bro
Pastoratskod  010807
Kontrakt  0108 Sigtuna kontrakt
Stift  Uppsala 
Län  Stockholm
Kommun   Upplands-Bro
Geokod  0301070

Folkmängd (2005-01-01) 

952 

Folkmängd (2010-01-01)

Bro församling

9 516

 

 

Ortnamnet:

 

Ortnamnet (1314 Thigbile, 1885 Håbo Tibble) innehåller fornsv. thykbøli 'tätort'. H. ingick i Håbo härad.

 

Källa: NE 

 

Håbo-Tibble


»» Hitta hit! (Google Maps)


 

Koordinater Håbo-Tibble kyrka:

 

WGS 84 (lat, lon):N 59° 35.316', E 17° 39.670'
WGS 84 decimal (lat, lon):59.58859, 17.66117
RT90: 6609071, 1604841
SWEREF99: 6608605, 650247

 

 

Mer information

 

»» 

Länk Wikipedia  - Indelningar i Upplands-Bro kommun

   
»»  Länk - UKF Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 

 

 

 


 

Kartor

 

»»

GeoHack - Håbo-Tibble - Olika karttjänster

»» 

Google Maps  http://maps.google.se/

»» 

Eniro kartor  http://kartor.eniro.se/  

»»

Häradskarta Håbo 

 

»»  

Historiska Kartor -Lantmäteriet  

»» 

Historiska Kartor -Lantmäteriet - Avancerad sökning   Info 
     
  Historiska kartor som omfattar Håbo-Tibble socken: Info  
 

 

Rikets allmänna kartverks arkiv 

 
  »  Generalstabskartan  
  »  Häradsekonomiska
  »  Ekonomiska kartan   
 

 

Lantmäterimyndigheternas arkiv

»  1700- och 1800-talets skifteskartor och många andra lantmäteri-  förrättningar typ delning, laga skifte, ägoutbyte, avstyckning.

 
 

 

Lantmäteristyrelsens arkiv

»   sockenkartor, geometriska jordeböcker samt handritade kopior av storskifteskartor typ geometrisk avmätning, ägodelning, storskifte, laga delning, laga skifte.

 

 


 

Interna & externa länkar

  Bilder & Foton 

»»

Bilder, Foton och Vykort  - Håbo-Tibble

 


 

Bevarade kyrkoböcker

 

Födelseböcker: 1688-
Vigselböcker: 1688-
Döds- begravningsböcker:   1688-
Husförhörslängder:   1752-
Inflyttningsböcker:  1819-
Utflyttningsböcker:  1819-

 

Länk till Kyrkböcker - Genline, SVAR, Arkiv Digital


 

Håbo-Ti´bble, f.d. församling i Upplands-Bro kommun, Uppland (Stockholms län). H., som sedan 2006 ingår i Bro församling, utgör i den mellersta delen en öppen, småbruten odlingsbygd vid Sigtunafjärden; i söder och öster är H. mera skogig.
Ca 700 bevarade fornlämningar är kända. Spridda rösegravar kan gå tillbaka till bronsåldern, men närmare 90 % ligger på de drygt 30 järnåldersgravfälten. Dessutom finns tre fornborgar och tre bevarade runstenar, varav en med märklig dekor.
Den tornlösa stenkyrkans äldsta del är koret, troligen från 1200-talet, som något senare tillbyggts med ett långhus i väster. Senare tillkom sakristian och under 1400-talet välvdes kyrkan och försågs med vapenhus. Interiören har kalkmålningar från två perioder under 1400-talet. Predikstolen är från 1706. En dopfuntscuppa från 1200-talet är bevarad liksom tre träskulpturer från ca 1450.
- Ortnamnet (1314 Thigbile, 1885 Håbo Tibble) innehåller fornsv. thykbøli 'tätort'. H. ingick i Håbo härad.

 

(Källa 1) Nationalencyklopedin


 

Bro församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Bro pastorat.


Församlingen fick sin nuvarande utsträckning 2006, då Håbo-Tibble och Låssa församlingar införlivades med Bro församling.


Församlingen ligger i Upplands-Bro kommun i Stockholms län. Flertalet av invånarna bor i tätorterna Bro och Håbo-Tibble kyrkby.

 

Håbo-Tibble socken är en f.d. församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan, som från och med den 1 januari 2006 ingår i Bro församling.


Socknen ligger i Upplands-Bro kommun och hade 670 invånare 1991. Socknen tillhör Håbo härad i Attundaland, till skillnad mot övriga delar av den "nya" Bro församling, som ligger inom Bro härad.


Socknen avgränsas i nordost av Sigtunafjärden. Sockenkyrkan heter Håbo-Tibble kyrka och ligger i Håbo-Tibble kyrkby.


Socknen består i den mellersta delen av en öppen och småbruten odlingsbygd vid Sigtunafjärden. Den södra och östra delen av socknen har mera skog. Den östligaste delen av socknen ligger inom Svea Livgardes övnings- och skjutfältsområde med för allmänheten begränsad tillgänglighet. Här fanns fram till omkring 1970 Negelstena herrgård, senast ägd av släkten af Ugglas, vilken i slutet av 1960-talet helt utplånades för att bereda plats för Svea Livgardes nya skjutfält.


Man har funnit 700 fornlämningar. Bronsåldern representeras av spridda rösegravar. Dock ligger cirka 90% av fornlämningarna på cirka 30 gravfält från järnåldern. Det finns tre fornborgar. Dessutom finns runstenar. En sten har märklig dekor.


Ortnamnet
Namnet skrevs 1314 Thigbile och 1885 Håbo Tibble. Det innehåller fornsvenskans ord thykbøli = "tätort".

 

(Källa 2) Wikipedia


 

5. Tibble socken, norr och nordost om Bro och Ryd, gränsar till Sigtunafjärden i nordost, Håtuna socken i nordnordvest,   Ullfjärden samt Ytter-Gran och Kalmar socknar i vester. Arealen är 0,390 qv. mil land, 0,015 vatten. Lejondalssjön   stöter härtill i söder, dess utlopp går genom den temligen trånga Slangviksdalen i öster, inom en något bergländig   och skogig trakt, mot Sigtunafjärdens södra ända; äfven för öfrigt   är landet ej utan bergmark, och skog, särdeles längst i vester å häradsallmänningen. I nordvest är en jemnare bygd kring   ett litet vattendrag, som går till Håtuna. Jordmånen är å slättbygdernas åkerjord hufudsakligen lera; åkerbruk är hufvudnäring, men derjemte idkas något skogsbruk, och fiske i fjärden. Hemmantalet är 26 1/4 oförm., 23 3/4 förm., hvaraf 12 1/2 skatte, 1 3/4 krono, 9 1/2 frälse. Folknummern år 1840 var 732, på 153  hushåll, år 1847: 676 – En väg från Ryd går i nordvestlig   rigtning, möter nära kyrkan, o. 4 mil från Upsala, en annan väg från Bro, och fortgår till Håtuna. Segelleden till Upsala går förbi kusten, dock på något afstånd, utom längst i sydost.     

 

Thigbile nämnes 1314, såsom hörande till Habohundæri af Tiundia och Upsala stift. Det är nu annex till Håtuna pastorat, hvars komminister här är bosatt. Kaplanslängden går   tillbaka till 1593. Kyrkan är gammal, af gråsten, utan torn, i sednare tider reparerad. Af fornminnen nämnas runstenar, vid kyrkobyn och kringliggande gårdar.

 

Gårdar:     

– Löfsta, s. o., nära Lejondalssjön, 2 mantal frälse säteri, har tillhört slägten Duwall, i sednaste tider v. Riben, ännu 1849.

– Nägelstena, nordligare, 1 m. frälse säteri, med tegelbruk och Slangviks gvarn, har tillhört slägterna Wallrawe, sednare Iserhjelm omkring slutet af 1700-talet, Ennes från 1820-talet till 1848, egdes 1849, tillika med 3 3/8 m., af Åhrberg.

– Wallby, längst i norr, 1 m. skatte rusthåll, har tillhört en Bromell kring slutet af förra seklet, sednare   Lundahl, Ennes, Wegelin 1847, egdes 1849 af Mengel.

– Vest-Tible   1/2 m. krono, kronofogdeboställe; Bälby, 3/4 m. krono, länsmansboställe; och Jädra, 1/2 m. krono, kaplansbol, alla omkring kyrkan.

– Under   Aske i Håtuna lyda här 3 7/8 mantal.

– Valdby, Westabili, Jædhra   och en mängd andra gårdsnamn förekomma 1311. 

    

(Källa 7) Tham, Wilhelm, Beskrifning öfver Uppsala län, 1850


 

Socken Tibble

Härad Håbo

Län Upsala

 

Tibble i Upsala län, Håbo hd. Sn s.v. om Sigtuna, hvarifrån den skiljes genom Sigtunafjärden af Mälaren. Bro jernvägsstation ligger i s. grannsocknen. 0,368 qv.-mil, hvaraf land 0,329 eller 7,607 tnld, 23 3/4 mtl, 802 inv., 930,500 kr. fastighetsvärde. Marken är delvis bergig och har skog; öppen bygd förekommer hufvudsakligen i mellersta och n. delen. Vesttibble är poststation, apotek och läkarestation. Bland gårdarne äro att nämna Negelstena, Löfsta och Vallby. Alby och några andra hemman egas under Aske i Håtuna sn. Sn är annex till Håtuna.


(Källa 6) Rosenberg - Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige 1882-1883


 

Fakta & Historisk indelning

 

Kyrksocken: Håbo-Tibble
Referenskod: SE/013905000

Kyrksocken 1952

 

Historik

 

---------- INLEDNING: -------------------
-1885 Tibble (i Håbo härad), 1885-
04-17- Håbo-Tibble.
Tibble socken i Håbo härad fick
1886 namnet Håbo-Tibble.

---------- PASTORAT ---------------------
-1961 Håtuna och Håbo-Tibble
1962- Bro, Låssa, Håtuna och Håbo-Tibble

---------- KONTRAKT ---------------------
-1961 Håbo
1962- Lagunda

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-

---------- STIFT ------------------------
Uppsala ärkestift

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1878 Första
1879-1885 Första
1886-1917 Uppsala läns södra
1918-1966 Trögd
1967-1970 Enköping
1971- Jakobsberg

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Håbo härad

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1964 Håbo

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965-1970 Enköping
1971- Jakobsberg

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965-1970 Enköping
1971- Sollentuna

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965-1970 Uppsala
1971- Sollentuna

---------- LÄN --------------------------
1634-1639 Uppsala
1640-1647 Stockholm
1648-1651 Uppsala
1652-1653 Stockholm
1654-1970 Uppsala
1971- Stockholm

---------- HÄRAD ------------------------
Håbo

---------- TINGSLAG ---------------------
-1903 Håbo härad
1904-1926 Uppsala läns södra domsaga
1927-1970 Trögd

---------- DOMSAGA ----------------------
1680-1714 se Bro
1715-1970 Uppsala läns södra
1971-1976 Sollentuna och Färentuna
1977- Jakobsberg

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1951 Håbo-Tibble
1952- Upplands-Bro

---------- MILITÄR INDELNING ------------
UPPLANDS REGEMENTE, Sigtuna kompani
Extra Soldat-Roteringen
-1791 LIVREGEMENTET T HÄST
Majorens kompani
1791-1815 LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄRKÅR,
Majorens skvadron
1815- LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR (DRAGONER)
Sigtuna Sqvadron, Majorns Kompani

 

(Beskrivning och läs mer om Fakta & Historisk indelning)

 

(Källa 9) SVAR Riksarkivet


 

Dokument ändrat 2011-01-08