Upplandia.se

 

Om webbplatsen | Sitemap | Kontakt

 

 

 

Start Uppland Församlingar Bilder Länkar Faktasidor Info Aktuellt i Uppland

Meny

 

 

Vi är tacksamma för alla bidrag som kan göra denna webbplats bättre!
 

Kontakta oss!

  


            Upplandia.se          


 

Mörby slottsruin

 


 

Mörby slottsruin

Foto Peter Rosencrantz 2011

 


Socken:  Fasterna
Kommun:  Norrtälje
Län:  Stockholm
Koordinater:
RT 90
2.5 gon V 
X, 6629745
Y, 1636880
Anlagd: 
Anläggare:
Allmänt: 

 

mörby slott 2

Från Suecia Antiqua et Hodierna, ur band 1:1

 

Släkten Oxenstiernas gamla stamborg Mörby Slott i Fasterna socken vid sjön Skedviken sydvästra strand har sitt ursprung i 1450-talet, då en borg byggdes på platsen. Borgen byggdes till under flera etapper under 1550- och 1660-talen. Borgen övergavs 1685 och stod som ruin från omkring 1730. På 1930-talet grävdes den fram och har sedan dess restaurerats i flera omgångar.


Tillsammans med Ekebyholms och Rånäs Slott vid de tidigare sammanbundna sjöarna Syningen och Skedviken ingick Mörby i en strategisk triangel vid den forna farleden Sjuhundraleden.
Den första byggnade på platsen kallades ursprungligen "Villa Myraby" och var under 1400-talet sätesgård för den pommerska släkten Slaweka. En Johan Slaweka lade på 1450-talet grunden till den omfattande slottsanläggning som under 1500- och 1600-talen kom att betraktas som Upplands mest storslagna. Se bilden ur Suecia Antiqua ovan!

 

Genom ett giftermål övergick slottet i släkten Oxenstiernas ägo 1476. Och slottets mest expansiva skede kan härledas till Gabriel Kristernsson Oxenstierna, som var herre på Mörby 1520-85 och som även ägde Rånäs och Ekebyholms gods.

 

En stor brand på 1550-talet medförde att omfattande byggnadsarbeten inleddes varvid slottet byggdes ut till en renässansborg. Under 1640-talet byggde sedan riksrådet Gabriel Oxenstierna (sonson till Gabriel Kristernsson) vidare på borgen till dess slutgiltiga utformning, som vi idag kan se ruinerna av.

 

Vad vi dock inte kan mer än ana idag är den magnifika trädgårdsanläggning som tillkom på 1650-talet. Grundstenarna till ett orangeri kan skymtas i marken omedelbart väster om slottsmuren och söder om ruinen, framför nuvarande markägarens bostadshus, kan grundstenarna som omgav trädgårdsanläggningen ses.

 

Glansperioden blev dock kortvarig. Kronans s.k. reduktion år 1685 beseglade slottets öde. Det övergavs och förfallet började. Släkten Oxenstierna sålde det slutligen 1726 till greve Arvid Horn av Ekebyholm. Horn hade för avsikt att iståndsätta slottet, men lyckades inte i sina föresatser utan förfallet fortsatte och ruinens sten användes efterhand i näraliggande byggnadsprojekt, bl.a. vid byggandet av Fasterna kyrka kring sekelskiftet 1800.

 

I slutet av 1920-talet förändrades miljön runt ruinen när nuvarnade ägaren, familjen Schmiterlöw lät bygga en modern herrgårdsvilla strax söder om ruinen. Ruinen har i modern tid restaurerats i olika omgångar, de mest omfattande på 1930- och 1940-talet. 1966-68 och 1975-76 genomfördes ytterligare två stora restaureringar. Den senaste mera omfattande åtgärerna för att skydda ruinen från ytterligare förfall genomfördes 1992-96.

 

Släkten Oxenstiernas gamla stamborg Mörby Slott i Fasterna socken vid sjön Skedviken sydvästra strand har sitt ursprung i 1450-talet, då en borg byggdes på platsen. Borgen byggdes till under flera etapper under 1550- och 1660-talen. Borgen övergavs 1685 och stod som ruin från omkring 1730. På 1930-talet grävdes den fram och har sedan dess restaurerats i flera omgångar.

 

Ruinen är idag i dåligt skick. Det eftersatta underhållet med risk för ras gör att ruinen inte är ofarlig att beträda. Ruinen ligger dessutom nära markägarens bostadshus, vilket gör att besökare bör iaktta hänsyn.


Ruinen är därför tyvärr inte öppen för besök i annan form än att markägaren erbjuder visningar i begränsad omfattning till förbokade grupper.

 

Källa: www.norrtalje.se

Källa: Ruiner - 5 monument i Uppland. Kgl Konsthögskolans Arkitekturskola, 2007. ISBN 91-86016-33-4.


 

mörby slott

Från Suecia Antiqua et Hodierna, ur band 1:1

 

Slottet "är nu så förfallit, at ingen kan bo der uti", noterade upplandsskildraren Lars Salvius 1741 — vilket dock ej hindrade ortens ungdom att hålla sina lekaftnar i det bastanta rundtornet långt in på föl-jande sekel. Mörby var en gång en av de viktigaste platserna i det inre Roslagen. En sätesgård fanns här på 1200-talet och omkring 1450 byggde Johan Slaweka ett fast hus (N längans mittparti) kring vilket Mörby slott sedan växte fram. Slawekas dotter Märta förmäldes med riksrådet Bengt Oxenstierna och därmed blev Mörby ett av Oxenstiernornas stamgods. Arvingarna utökade både egendomen och slottet, inte minst sonsonen Gabriel, som från 1560-talet blev det nya Mörbys egentlige byggherre. Ett drygt halvsekel senare, på hans namne riksskattmästarens tid, moderniserades anläggningen i den tysk-holländska renässansens anda och byggdes ytterligare i höjden. Mest glansfullt stod Mörby 1662, då Erik Dahlberg ritade av slottet för sin Suecia antiqua. Sedan gick allt snabbt mot sitt fall. Pengarna sinade, godset pantsattes och såldes slutligen (1728) till Arvid Horn. När denne lät flytta över koppartaken till Ekebyholm blev slottet snart Mörby ruin, nyttjad bl a till stenbrott då Fasterna kyrka byggdes. — Mörby ruin har nyligen rustats upp som beredskapsarbete.

 

Källa: Vägvisare till kulturen i Stockholms län, 1977


 

Mörby slottsruin 1

 

Mörby slottsruin

 

Mörby slottsruin

Bildkälla: Kulturmiljöbild från Riksantikvarieämbetet
Fotograf: Jan Norrman, 1985

http://www.raa.se/kmb

 

Rånäs, hvars bruksprivilegier äro af 1774, tillhörde riksmarsken Karl Ulfsson till Tofta och såldes af honom 1388 till Uppsala ärkebiskopsstol; det inköptes 1559 af Gabriel Kristiernsson Oxenstierna och lades under Mörby  i samma socken. Detta vid Skedvikens västra strand belägna gods, som under 1400-talet tillhörde en ätt, hvars medlemmar ofta buro namnet Slavika, öfvergick mot medeltidens slut genom gifte till släkten Oxenstierna.

 

– Å Mörby uppförde Gabriel Oxenstierna ett väldigt slott i flera våningar, som torde varit den stoltaste adelsborgen i Uppland på 1500-talet. Efter en eldsvåda fick det förfalla (det var 1740 obeboeligt), och nu återstå endast de nedre delarna af ett rundt torn och några partier af murarna. Till trädgården och djurgården uppgjorde O. Rudbeck d. ä. ritningarna. 1674 köptes Rånäs af hofmarskalken J. V. Lützow, hvilken bebyggde det som säteri. Rånäs och godset Mörby inköptes 1704 af Magnus Stenbock, hvars arfvingar 1729 sålde Mörby gods till kanslipresidenten Arvid Horn, som förut var egare af Mörby slott (hvilket Oxenstiernska släkten haft kvar till 1728). Rånäs öfvertogs 1734 af lagmannen grefve G. L. Stenbock, hvilken genom gifte jämväl erhöll Mörby slott och gods. 1772 såldes egendomarna till bergsrådet Jean Le Febure, egare af G., med hvilket de sedan varit förenade. Till Rånäs är sedan några år tillbaka Stockholms läns landtbruksskola förlagd.

 

Källa: Nordisk familjebok (1908)


Dokument ändrat 2012-02-26